Наградени маски - 16ТИ МЕЃУНАРОДЕН ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2017

Најмаска – „Хавајски палми“ во Прилеп од ОУ „Климент Охридски“
Наградени детски маски:
ДЕТСКА ТРАДИЦИОНАЛНА МАСКА:
1. „Плашило за на бостан“- ОУ „Рампо Левката“
2. „Весели ежиња“ - Крушево
3. „Лош дедо бре“ – ОУ „Климент Охридски“

ДЕТСКА СОВРЕМЕНА МАСКА:
1. „Веселиот танц на Пигмејците“ – ОУ „Блаже Конески“
2. „Вештерки“ – танцов клуб Зодијак
3. Флинстонс – ОУ „Климент Охридски“

ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА МАСКА:
1. „Древен Египет“ – ОУ „Кочо Рацин“
2. „Господарки на традиционалното јапонско време“ – ОУ „Добре Јованоски“
3. „Пантомимичари“ – ОУ „Кире Гаврилоски –Јане“

Награди за возрасните учесници:
ТРАДИЦИОНАЛНА МАСКА
1. „Чума„ – СОУ „Ѓорче Петров“
2. „Орашачки џаламари“ – Куманово
3. Илинденско востание - Мокриево

СОВРЕМЕНА МАСКА
1. „Карневал“ – Зодијак
2. „Разиграни вонземајни и роботи“ – СОУ „Ристе Ристески Ричко“ и „Кузман Јосифоски – Питу“
3. „Сонце и месечина“ – СОУ Гимназија „Мирче Ацев“

ТЕАТРАЛНА МАСКА
1. „Астерикс и Обеликс от Прилеп“ – Прочкари
2. „Курјачки Времеплов“ – Куратица
3. „Девојчето и сениште“ – СОУ „Орде Чопела“