Наградени маски - 12ТИ МЕЃУНАРОДЕН ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2013

Возрасна маска
А. Традиционална маска
1. Огнени змејови – Танц студио „Зодијак“
2. Етно невеста - група на прилепчани
3. Сликари – ООУ „Добре Јованоски“
Б. Современа маска
1. 181 гимназиски далматинец – гимназија „Мирче Ацев“
2. Аватари - Пробиштип
3. Каби куши каби гам, Индијци – СОУ „Ристе Ристески – Ричко“


Детска маска
А. Традиционална
1. Прилепска фамилија – ООУ „Рампо Левката“
2. Еко Грашковци – ООУ „Гоце Делчев“
3. Маите крај на светот –ООУ „Круме Волнароски“
Б. Современа
1. Модерни мајмуни – ООУ „Климент Охридски“
2. Конто тамбураши на бразилски начин со македонски зачин ООУ „Климент Охридски“ с. Мажучиште
3. Пилешки танц- ООУ „Блаже Конески“


Поединечна маска
1. Фараон и фараонка
2. Јасмин и Аладин
3. Прилепски петли


Најмаска
- Прилепски свадбари- група „Прочкари“


 

Галерија: