Наградени маски - 15ТИ МЕЃУНАРОДЕН ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2016

Нај Маска

Последното Исусово Искушение – Танц студио Зодијак

Традиционални групни маски - возрасни

1 место – Весели тутунари - Прилеп

2 место – Вила Зора -Велес

3 место – Животот во Куратица - Куратица

Современи групни маски - возрасни

1 место – Ангелмен –ООУ Климент Охридски

2 место – Ѕвер – СОУ Ѓорче Петров

3 место – Вистински во Рио – Злетово

Самостојна маски

1 место – Змеј - СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу

Детска маска - Јуниор

1 место – Велигденски јајциња – ООУ  Гоце Делчев

2 место – Афричко племе- Детска градинка Наша Иднина

3 место – Возот на среќата - ООУ  Гоце Делчев

Детска маска - Сениор

1 место –Пехарите – ООУ Кочо Рацин

2 место – Каменковци – ООУ Рампо Левката

3 место – Алиса –ООУ Климент Охридски

Галерија: