Прочка 2024 – Наградени маски

procka2024

Гран при награда

градинка Наша Иднина - маска – Тутуноберачите

1.место

ООУ Рампо Левката - маска - Весела дружина на водното царство.

2.место

ООУ Добре Јованоски маска - Мајкл Џексон

3.место

ООУ Круме Волнароски Тополчани - маска - Вечна Македонија

Награда за поединечна маска

Мила Спиркоска од ООУ Климент Охридски - маска – Мистик